ZÁPISNÍ ŘÁD


Článek 1 - Úvodní ustanovení

1.1 Cílem ČMKCC je chov čistokrevného plemene cane corso s průkazem původu při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro dané plemeno, tak jak je popsáno standardem FCI.

Zápisní řád ČMKCC plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů, schválený ÚKOZ dne 23. 2. 2006 a platný Zápisní řád Českomoravské kynologické unie.

1.2 Činnost klubu je výhradně zájmová, obecně prospěšná. S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu FCI, obchod se psy a podpora tohoto konání.

1.3 ČMKCC je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Klub poskytuje chovatelský servis i pro nečleny klubu. Ustanovení tohoto zápisního řádu platí pro všechny členy ČMKCC a jsou závazná i pro nečleny, kteří se chtějí zabývat chovem cane corso na území České republiky.

1.4 Zápisní řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu cane corso, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace ( chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické a nezdědil však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí ČMKCC a následovně i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

Článek 2 – Cane corso – obecné pojmy

2.1 Plemeno cane corso ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu, vydaným plemennou knihou uznávanou Mezinárodní kynologickou federací – FCI. V rámci dělení FCI podle vlastností je cane corso zařazen do skupiny II. pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi, respektive v podskupině molossové. V rámci dělení FCI podle kohoutkové výšky patří cane corso do kategorie velkých plemen (kouhoutková výška nad 50 cm).

2.2 Pod pojmem pes nebo fena se rozumí jedinec plemene cane corso zapsaný v plemenné knize, uznávané FCI.

Článek 3 – Chov a chovatelská stanice

3.1 Za kvalitu štěňat odchovaných chovatelskou stanicí je odpovědný její vlastník tj. chovatel.

3.2 Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní. Schválený název chovatelské stanice nelze měnit.

3.3 Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

3.4 Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci. Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat ho k chovu.

3.5 Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného jedince.

3.6 Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

3.7 Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně jednateli ČMKCC a plemenné knize.

Článek 4 – Chovní jedinci

4.1 Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených v tomto zápisním řádu při respektování platného standardu FCI.

4.2 Věkové omezení u chovných zvířat je 20 měsíců až 8 let u fen a 18 měsíců až neomezeně u psů. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření feny přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

4.3 Chovnost není stanovena doživotně a může být zrušena v případě, že se v odchovech objeví genetické vady nebo zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění.

4.4 Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí jednatel klubu do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. Nově získané tituly a další výsledky získané na zkouškách z výkonu zasílá majitel chovného jedince na plemennou knihu.

Článek 5 – Podmínky k udělení chovnosti

5.1 Vhodnocení DKK

Vyhodnocení lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více), vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení  FCI „E“, a to i jednostranně. Vyšetření a vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem (viz předpisy KVL).

5.2 Hodnocení exteriéru a povahy

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pod záštitou ČMKU s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů. 
 
nebo b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU (např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná plemena a musí být dána možnost odvolání). 

5.3 Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce.

Článek 6 – Krycí listy

6.1 Vystavení krycích listů se provádí výhradně na základě písemné žádosti chovatele, podané nejpozději 1 měsíc před předpokládaným začátkem hárání a uhrazení příslušného poplatku za vystavení krycího listu. Krycí list je platný od dne vystavení a zároveň uhrazením příslušné částky za vystavení krcího listu. Žádost o vystavení krycího listu zasílá na vyžádání jednatel klubu nebo je ke stažení na webových stránkách klubu.

Jednatel klubu zasílá na základě doručené žádosti chovateli krycí listy, žádanku o zápisová čísla a přihlášku k zápisu štěňat.

6.2 Z registrovaných chovných psů si chovatel vybere vhodného jedince, v opačném případě může požádat o pomoc jednatele klubu.

6.3 Příbuzenská plemenitba se používá na základě přání chovatele pouze se souhlasem jednatele klubu. Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo již existujícím potomstvu závažné vady, nesmí být k příbuzenské plemenitbě použiti.

6.4 Náležitě vyplněný krycí list č. 1 vrací chovatel jednateli klubu ihned po krytí, aby byl přehled o budoucích možných vrzích a krycí list č. 2 zasílá do 7 dnů po narození štěňat jednateli klubu a držiteli psa. Pokud fena nezabřezla označí se toto na krycím listu č. 2, který se v tomto případě zasílá do 75 dnů po krytí jednateli klubu a držiteli krycího psa.

6.5 Originál krycího listu je součástí zápisu štěňat do plemenné knihy a nezaslání řádně vyplněných a podepsaných krycích listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy a nevydání průkazu původu.

6.6 Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

6.7 Každý chovatel je zodpovědný za řádné vyplňování Knihy krytí/ Knihy odchovů.

Článek 7– Krytí

7.1 Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci, kteří splnili výše uvedenou věkovou hranici, jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici na základě platného krycího listu.

7.2 Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa.

7.3 Krytí feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.

7.4 Majitel (držitel) chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici nebo jeví známky onemocnění. O této skutečnosti provede písemný záznam, který zašle jednateli klubu.

7.5 Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

7.6 Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel ( držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

7.7 Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

7.8 Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

7.9 Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

7.10 Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být toto krytí případně i vrh hlášen jednateli klubu.

7.11 Pokud chce majitel (držitel) chovné feny krýt svoji fenu v zahraničí je povinen předložit jednateli klubu kopii průkazu původu a výsledek vyhodnocení DKK krycího psa (pokud je vyšetření na DKK vyžadováno v zemi uchovnění psa). Pokud tak nemůže učinit ihned, musí tyto kopie předložit po krytí feny. Zahraniční krytí lze uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.

Článek 8 – Vrh

8.1 Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen jednatel klubu.

8.2 Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.

8.3 Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo štěněte. V případě nutnosti je chovatel povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

8.4 Minimální věk pro odběr štěňat od feny je ukončený sedmý týden. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem. Doporučuje se, aby chovatel sepsal s nabyvatelem kupní smlouvu o prodeji štěněte.

8.5 Chovatel vede řádně záznamy související s odchovem štěňat.

8.6 Chovatel doporučeným dopisem nejpozději do 21 dnů od narození štěňat zašle plemenné knize dva kusy žádanky o tetovací čísla, kterou obdrží od jednatele klubu po zaslání žádosti o vystavení krycího listu. Žádanka o tetovací čísla je opatřena razítkem klubu a originálním podpisem jednatele klubu. Plemenná kniha zaeviduje vrh a zašle chovateli jeden díl žádanky s přidělenými čísly. V případě tetování slouží čísla jako tetovací a chovatel si nechá tetování na žádanku potvrdit veterinárním lékařem. V případě čipování slouží přidělená čísla jako zápisová a chovatel si nechá potvrdit provedené čipování i s čísly čipů . Označení štěňat se nechavá potvrdit i na přihlášce k zápisu štěňat.

Článek 9 – Zápis štěňat do plemenné knihy

9.1 Průkazy původu vystavuje plemenná kniha ČMKU.

9.2 Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je platná přihláška k zápisu štěňat, potvrzená jednatelem klubu, originál krycího listu č. 2 a potvrzení o označení štěňat. Vzhledem k tomu, že za platnost přihlášky k zápisu štěňat odpovídá klub, zasílá kompletní podklady na ČMKU jednatel klubu. V případě načipování štěňat je nutné zároveň zaslat ke každému štěněti jednu samolepku s číslem čipu, která bude vlepena do vystaveného průkazu původu.

9.3 Kompletní podklady pro vystavení průkazů původu musí plemenná kniha obdržet nejpozději do třech měsíců věku štěňat. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní.

9.4 Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně vzestupně za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná.

9.5 V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

9.6 Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt jen 1 jedince v kalendářním roce

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

10.1 Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKCC chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

 

Schváleno výborem ČMKCC dne 23. února 2013 s okamžitou platností.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |