STANOVY KLUBU


Článek 1 - Všeobecná ustanovení
1/ Název: Českomoravský klub Cane Corso, z.s.
2/ Sídlo: Nebužely 15, 277 34 okres Mělník
3/ Působnost: Česká republika
4/ Registrace: Českomoravský klub Cane Corso (dále jen ČMKCC) je registrován jako samostatná odborná zájmová organizace s právní subjektivitou u MV ČR.

ČMKCC je dobrovolným a zájmovým sdružením neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení. ČMKCC z.s. vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá majetkem klubu. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 2 - Účel
1/ ČMKCC je chovatelským klubem, ve kterém se sdružují zejména chovatelé, majitelé nebo držitelé a příznivci plemene Cane Corso.
2/ ČMKCC pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zvyšování kvality ve smyslu znění mezinárodního standardu FCI.
3/ ČMKCC vytváří podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na demokratických principech.

Článek 3 - Náplň činnosti
1/ Opatření k ochraně a všestrannému rozvoji plemene Cane Corso v souladu s platnými řády FCI a zákony ČR v platném znění.
2/ Vzdělávání svých členů v otázkách kynologické a chovatelské etiky.
3/ Aktivní odborná činnost chovatelská.
4/ Zvyšování odbornosti členů a kvality celého chovu.
5/ Zajišťování agendy výdeje průkazů původu psů plemene Cane Corso a dalších odborných a administrativních dokladů a jejich evidence.
6/ Propagace plemene Cane Corso.
7/ Organizace výstav a chovatelských přehlídek.
8/ Organizace vzdělávacích a společenských akcí.
9/ Stanovení podmínek chovu, vydávání chovatelského, zápisního a bonitačního řádu.
10/ Hospodaření s prostředky klubu ve prospěch jeho dění.
11/ Spolupráce se zahraničními i tuzemskými kluby.
12/ Vydavatelská činnost související s posláním ČMKCC z.s..

Článek 4 - Vznik a zánik klubu
1/ Klub vzniká jeho registrací u MV ČR. Součástí žádosti o registraci je listina o založení klubu s uvedením předsedy jako statutárního zástupce.
2/ Klub zaniká usnesením nadpoloviční většiny členské základny. Zrušení klubu se oznamuje příslušnému orgánu MV ČR.
3/ Při zániku klubu musí dojít k finančnímu vypořádání vůči řádným členům klubu.

Článek 5 - Členství
1/ Členem klubu může být každá fyzická osoba ve věku nad 15 let, která zaplatí členský příspěvek a jejíž písemnou přihlášku potvrdí výbor klubu.
2/ Členství v klubu zaniká:
- Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
- Vystoupením člena na základě písemného oznámení.
- Vyloučením
- Úmrtím člena
Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí.
3/ Člen může být vyloučen za:
- Přestupky vůči Stanovám klubu.
- Přestupky vůči řádům a směrnicím ČMKCC z.s., ČMKU a FCI.
- Porušování zákonů a norem ČR s ohledem na majetek a činnost ČMKCC z.s..

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor nebo valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písmené podobě výkonnému výboru, který je povinnen ho předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí s vyloučením zruší pouze v případě, že je v rozporu se zákoem nebo se stanovami.

4/ Výbor klubu může ve výjimečných případech udělit zvláště zasloužilým členům klubu, významným osobnostem a případně i jiným osobám čestné členství. Čestné členství může být uděleno i příslušníkům jiných států. Čestný člen není povinen platit členské poplatky a může požívat výhod člena klubu.

Článek 6 - Práva a povinnosti členů
1/ Členové mají právo:
- Volit a být voleni, pokud jsou starší 18 let. Volit a být voleni mohou pouze řádní členi klubu (nevztahuje se na tak zvané rodinné členství), jež jsou členy klubu minimálně 6 měsíců.
- Hlasovat, pokud jsou starší 15 let. Hlasovat mohou jen řádní členi klubu, nevztahuje se na tak zvané rodinné členství.
- Používat výhod poskytovaných klubem, pokud splní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny.
- Podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat stížnosti orgánům klubu.
- Požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti klubu.
- Zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, podílet se aktivně na činnostech klubu.
- Obdržet klubový zpravodaj a být informováni na webových stránkách ČMKCC z.s..

2/ Členové jsou povinni:
- Platit členské příspěvky a poplatky za služby v chovatelství.
- Řídit se stanovami klubu, řády klubu, standardem plemene, usnesením členských schůzí a nařízeními výboru a dodržovat je.
- Hlásit jednateli klubu změny adresy bydliště a okolnosti, které podmiňují členství v klubu nejpozději do jednoho měsíce.
- Zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy nebo dobré jméno ČMKCC z.s..
- Dodržovat chovatelskou etiku, dbát na ochranu zvířat a životního prostředí.

Článek 7 - Orgány klubu
1/ Základními orgány klubu jsou členská schůze a výbor klubu.
2/ Valná hromada je orgán nejvyšší.
3/ Výbor klubu jako orgán výkonný.
4/ Předseda jako orgán statutární.

Článek 8 - Valná hromada
1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji všichni členové klubu přítomní na jejím jednání.
2/ Valnou hromadu svolává výbor klubu nejméně jednou v roce k projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu a zajištění akcí.
3/ Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor klubu, jestliže o ni požádá nejméně 1/3 řádných členů (nevztahuje se na rodinné členství) písemně k rukám předsedy, nebo jednatele klubu nebo jestliže to vyžaduje mimořádná situace. Tato mimořádná členská schůze musí být minimálně 10dní před jejím konáním písemně oznámena na klubových webových stránkách.
4/ Valná hromada volí na příští období výbor klubu. Volební období je čtyřleté.
5/ Pro schválení jednání členské schůze je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných.

Článek 9 - Výbor klubu
1/ Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda nebo jednatel ČMKCC z.s., případně jimi oběma pověřená osoba.
2/ Výbor řídí činnost ČMKCC z.s. mezi valnými hromadami.
3/ Výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru a to prostou většinou hlasů. Ze svých jednání pořizuje zápisy.
4/ Výbor klubu zejména:
- Uskutečňuje cíle a poslání klubu v článcích 2 a 3 stanov.
- Ustanovuje podmínky chovnosti.
- Schvaluje chovatelské a jiné akce klubu z hlediska čerpání finančních prostředků.
- Stanovuje výši členských příspěvků a dalších platebních povinností za úkony poskytované klubem.
- Navrhuje delegace rozhodčích na výstavy.
- Navrhuje čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru.
- Svolává svody chovných jedinců a bonitace chovného materiálu.
- Plánuje činnost a finanční rozpočet klubu na roční období.
- Zabezpečuje vydání klubového zpravodaje.
5/ Výbor klubu se schází nejméně dvakrát do roka. Schůzi svolává a řídí předseda.
6/ Za svou činnost odpovídá výbor klubu členské základně.

Článek 10 - Majetek a hospodaření klubu
1/ Veškerý movitý i nemovitý majetek získaný za klubové prostředky nebo dary, jakož i finanční příspěvky získané činností klubu, jsou majetkem klubu.
2/ Při svém hospodaření se klub řídí platnými zákony České republiky v platném znění.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení
1/ Veškerá činnost klubu musí odpovídat reglementu FCI a ostatním příslušným předpisům.
2/ Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na MV ČR.
3/ Tyto stanovy byly upraveny, doplněny, přijaty a schváleny na valné hromadě v Hoštce 06. 09. 2015.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |